• Algemene Ledenvergadering van de IJ.V.V. Stormvogels
    19 november 2019 aanvang 19:00

    Agenda:

    1.     Opening door voorzitter
    2.     Mededelingen en ingekomen stukken
    3.     Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
    4.     Jaarverslag van het bestuur
    5.     Verslag van de Financiële Commissie
    6.     Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
    7.     Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting
    8.     Décharge bestuur
    9.     Vaststelling van de contributies
    10.     Vaststelling van de begroting
    11.     Benoeming bestuursleden
          volgens schema aftredend:
              Henk Viskil (Technische Zaken) herkiesbaar
              Geert Strijland (Secretaris) herkiesbaar

              vacatures bestuursleden Commerciële zaken
              voordracht: geen
    12.     Benoeming ere leden en leden van verdienste
    13.     Rondvraag
    14.     Sluiting

    Een digitale kopie van het financiële jaarverslag 2018-2019 en de begroting 2019-2020 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris@stormvogels.nl vanaf 3 dagen voor de vergadering. Hetzelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

    Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

rfwbs-slide