• Algemene Ledenvergadering van de IJ.V.V. Stormvogels
  27 november 2018 aanvang 19:30

  Agenda:

  1.     Opening door voorzitter
  2.     Mededelingen en ingekomen stukken
  3.     Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  4.     Jaarverslag van het bestuur
  5.     Verslag van de Financiële Commissie
  6.     Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  7.     Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting
  8.     Décharge bestuur
  9.     Vaststelling van de contributies
  10.     Vaststelling van de begroting
  11.     Benoeming bestuursleden
       volgens schema aftredend:
           Hans Willemse (Penningmeester) herkiesbaar
           Michiel Langbroek en Robert Engels (Jeugdvoorzitters) herkiesbaar

       vacatures bestuursleden Commerciële zaken
       voordracht:
           geen
  12.     Benoeming ere leden en leden van verdienste
  13.     Rondvraag
  14.     Sluiting

  Een digitale kopie van het financiële jaarverslag 2017-2018 en de begroting 2018-2019 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris@stormvogels.nl vanaf 3 dagen voor de vergadering. Hetzelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

  Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

rfwbs-slide