• Uitnodiging algemene ledenvergadering 7 december 2020

   

  Geachte leden,

  Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 7 december 2020, aanvang 19.30 uur  uur in de kantine van YVV Stormvogels.

  Verplicht aanmelden algemene ledenvergadering
  Als gevolg van de corona-maatregelen is het verplicht om u vooraf aan te melden zodat we niet over het maximaal toegestane aantal van 30 aanwezigen heengaan. Het belang van een veilige vergadering staat bij het bestuur voorop. Indien je corona-achtige verschijnselen vertoont willen wij u verzoeken om dan niet te komen en thuis te blijven. Aanmelden voor de ALV – onder vermelding van naam en adresgegevens – kan via secretaris@stormvogels.nl

   

  Agenda


  1. Opening voorzitter

  2. Mededelingen en ingekomen stukken

  3. Vaststelling notulen van de vorige algemene vergadering 19 november  2019

  4. Jaarverslag van het bestuur

  5. Verslag van de Financiële Commissie

  6, Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

  7. Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting

  8. Vaststelling van de contributies

  9. Vaststelling van de begroting

  10. Benoeming bestuursleden

  11. Benoeming ere leden en leden van verdienste

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

   

   

  Een digitale kopie van het financiële jaarverslag 2019-2020 en de begroting 2020-2021 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris @stormvogels.nl vanaf 3 werkdagen voor de vergadering. Hetzelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

  Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

   

rfwbs-slide