• Algemene Ledenvergadering van de IJ.V.V. Stormvogels
  28 november 2017 aanvang 19:30

  Agenda:

  1.     Opening door voorzitterMededelingen en ingekomen stukken
  2.     Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  3.     Jaarverslag van het bestuur
  4.     Verslag van de Financiële Commissie
  5.     Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  6.     Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting
  7.     Décharge bestuur
  8.     Vaststelling van de contributies
  9.     Vaststelling van de begroting
  10.     Benoeming bestuursleden
       volgens schema aftredend:
         Johan Kluijskens (Technische Zaken) herkiesbaar
       vacatures bestuursleden Commerciële zaken, Jeugdvoorzitter en Penningmeester
       voordracht
         Hans Willemse als penningmeester
         Michiel Langbroek en Robert Engels als duo voor jeugdvoorzitter
  11.     Benoeming ere leden en leden van verdienste
  12.     Rondvraag
  13.     Sluiting

  Een digitale kopie van het financiële jaarverslag 2016-2017 en de begroting 2017-2018 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris@stormvogels.nl vanaf 3 dagen voor de vergadering. Het zelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

  Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.

rfwbs-slide